Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
Identiteit van de onderneming:
Fruitboer aan huis VOF
handelend onder de naam/namen: fruitboeraanhuis.nl
Vestigings- & bezoekadres:
Deventerseweg 3 Barendrecht
Telefoonnummer Nederland: 0180 335 011 (lokaal tarief)
Bereikbaarheid: werkdagen van 8 tot 17, 5 dagen per week
E-mail: info@fruitboeraanhuis.nl
KvK-nummer: 72129093
Btw-identificatienummer Nederland: NL858997174B01
Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis

Artikel 1 – Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
, hierna te noemen: “Fruitboer aan huis”, en een Opdrachtgever waarop
Fruitboer aan huis deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden* niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
*De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Fruitboer aan huis
in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Fruitboer aan huis
en zijn directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fruitboer aan huis en
de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Fruitboer aan huis niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Fruitboer aan huis in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
3
Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van Fruitboer aan huiszijn vrijblijvend,
tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is
gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
Fruitboer aan huis kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Fruitboer aan huis daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Fruitboer aan huisanders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Fruitboer aan huis niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
4
Artikel 3 – Contractduur, uitvoeringstermijn, risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst, prijsverhoging.
De overeenkomst tussen Fruitboer aan huisen de Opdrachtgever wordt
aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Opdrachtgever Fruitboer aan huis derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. Fruitboer aan huis dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Fruitboer aan huis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat
moment bekende stand der wetenschap.
Fruitboer aan huis heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door Fruitboer aan huis of door Fruitboer aan huis
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden
verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie,
draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.

Fruitboer aan huis is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Fruitboer aan huis
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat
de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fruitboer aan huis
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fruitboer aan huis
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fruitboer aan huis
zijn verstrekt, heeft Fruitboer aan huis het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn
vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Fruitboer aan huis
ter beschikking heeft gesteld. Fruitboer aan huis is
niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fruitboer aan huis
is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
5
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. Fruitboer aan huis zal daarvan zoveel als mogelijk
vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid
van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Fruitboer aan huis
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor
akkoord is gegeven door de binnen Fruitboer aan huisbevoegde
persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
geen wanprestatie van Fruitboer aan huis op en is voor de
Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Fruitboer aan huis een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief
opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe
hij jegens Fruitboer aan huisgehouden is, dan is de Opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Fruitboer aan huis
daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien Fruitboer aan huis met de Opdrachtgever een vast honorarium
of vaste prijs overeenkomt, dan is Fruitboer aan huis niettemin te allen
tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat
geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak
vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt
dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend
de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Fruitboer aan huis
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Fruitboer aan huis
rustende verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
6
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
Fruitboer aan huis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Fruitboer aan huis
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het
sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de
vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Fruitboer aan huis
kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen.
Voorts is Fruitboer aan huisbevoegd de overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet Fruitboer aan huis
kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fruitboer aan huis
op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Fruitboer aan huis
de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
Indien Fruitboer aan huis tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij
op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Fruitboer aan huis
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en
deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Fruitboer aan huis
gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever,
uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Fruitboer aan huis Ex
, zal Fruitboer aan huis in overleg met de Opdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de
opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
Fruitboer aan huisextra kosten met zich meebrengt, dan worden deze
aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Fruitboer aan huis
anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging –
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de
Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Fruitboer aan huis
vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
7
of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling.
De vorderingen van Fruitboer aan huis op de Opdrachtgever zijn in dat
geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering
van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
8
Artikel 5 – Overmacht
Fruitboer aan huis is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Fruitboer aan huisgeen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Fruitboer aan huis niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Fruitboer aan huis of van derden
daaronder begrepen. Fruitboer aan huis heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat Fruitboer aan huiszijn verbintenis had
moeten nakomen.
Fruitboer aan huis kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
[object Object], dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover Fruitboer aan huis ten tijde van het intreden van overmacht
zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Fruitboer aan huisgerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze
factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
9
Artikel 6 – Betaling en incassokosten
Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Fruitboer aan huis
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Fruitboer aan huis aangegeven.
Fruitboer aan huis is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Fruitboer aan huis heeft het recht de door Opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Fruitboer aan huis
kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de
betaling aanwijst. Fruitboer aan huis kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Fruitboer aan huis
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur
schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling
6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een
factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport
Voorwerk II. Indien Fruitboer aan huisechter hogere kosten ter incasso
heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens
op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten
eveneens rente verschuldigd.

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
10
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
Het door in het kader van de overeenkomst Fruitboer aan huis
geleverde blijft eigendom van Fruitboer aan huis totdat de
Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Fruitboer aan huis
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Het door Fruitboer aan huis geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Fruitboer aan huisveilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Fruitboer aan huis
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever
zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek aan Fruitboer aan huis ter inzage te geven. Bij een
eventuele uitkering van de verzekering is Fruitboer aan huisgerechtigd
tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Fruitboer aan huis
bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen
dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Fruitboer aan huiszijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Fruitboer aan huis en door Fruitboer aan huis
aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar
de eigendommen van Fruitboer aan huis zich bevinden en deze terug te
nemen.

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
11
Artikel 8 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
De door Fruitboer aan huis te leveren zaken voldoen aan de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde
garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik
buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor
het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Fruitboer aan huis
kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen
ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van [object Object] na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.
Indien de door Fruitboer aan huis verstrekte garantie een zaak betreft
die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent
van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door
derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Fruitboer aan huis,
de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht
aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te
worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het
gevolg is van omstandigheden waar Fruitboer aan huisgeen invloed op
kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van
het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen [object Object]
na levering schriftelijk aan Fruitboer aan huis te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien
dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Fruitboer aan huis te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te
bevatten, zodat Fruitboer aan huis in staat is adequaat te reageren. De
Opdrachtgever dient Fruitboer aan huis in de gelegenheid te stellen een
klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde
zaken en hetgeen waartoe hij Fruitboer aan huisopdracht gegeven
heeft.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Fruitboer aan huisde gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na.

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
12
Op ons fruit, groente, sap en smoothies (alle vers producten) is het herroepingsrecht uitgesloten i.v.m. de beperkte houdbaarheid van deze producten. Retourneren is dan ook NIET mogelijk. Als u niet te vrede bent kunt u dit melden bij info@fruitboeraanhuis.nl

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
13
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Indien Fruitboer aan huisaansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Fruitboer aan huis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat Fruitboer aan huis is uitgegaan van door of
namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Fruitboer aan huisaansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van Fruitboer aan huisbeperkt tot
maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Fruitboer aan huis is in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Fruitboer aan huis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fruitboer aan huis
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel
deze aan Fruitboer aan huis toegerekend kunnen worden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden. Fruitboer aan huis is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Fruitboer aan huis of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Algemene voorwaarden:
Fruitboer aan huis
14
Artikel 10 – Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Fruitboer aan huis voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fruitboer aan huis
toerekenbaar is. Indien Fruitboer aan huis uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fruitboer aan huis
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in
dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van
adequate maatregelen, dan is Fruitboer aan huis , zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fruitboer aan huis
en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom
Fruitboer aan huis behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die
hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Fruitboer aan huis
heeft het recht de door de uitvoering van een
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt
gebracht.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fruitboer aan huispartij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Fruitboer aan huis is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft
Fruitboer aan huis het recht het geschil voor te leggen aan de volgens
de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 13 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en www.frutiboeraanhuis.nl
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de
totstandkoming van de rechtsbetrekking met Fruitboer aan huis .
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Lekker en vers fruit, direct aan huis bezorgd.

Fruitboer aan huis